Y Cwilt - Valériane Leblond

*Scroll down for English & to leave a comment*


Gwledd o luniau arbennig a stori hyfryd.

A treasure trove of pictures and a lovely story.Gwasg/publisher: Y Lolfa

Cyhoeddwyd/released: 2019

ISBN: 9781784617974

Pris: £5.99

Lefel her/challenge level: ❖ ❖


*Gwreiddiol Cymraeg - Welsh Original*

Yn aml, y geiriau sy’n bwysig mewn llyfr, ond yn sicr y lluniau sy’n hawlio’r sylw yn y stori yma. Llyfr hyfryd, sy’n cynnwys arlunwaith bendigedig gan Valériane Leblond. Fel arfer, gwneud lluniau ar gyfer eraill mae hi, ond dyma’r llyfr cyntaf iddi fod yn gyfrifol am y stori a’r lluniau ei hun.Stori yw hon am deulu tlawd sy’n gadael Cymru er mwyn chwilio am fywyd gwell yn America bell. Wrth i hiraeth godi a’r plentyn yn dyheu am ei hen gartref, mae’r cwilt y gwnïodd ei Fam yn dod a chysur mawr iddo.


Yn ogystal â mwynhau’r stori, oedd yn gynnil a chain, cymerais oes i ddarllen y llyfr byr gan i mi fod yn edrych ac yn astudio’r lluniau hardd yn fanwl. Ar ei gwefan, soniai’r awdur/arlunydd am ei gwaith: “Yn aml, bydd fy ngweithiau’n trafod y perthynas sy rhwng pobol â’u cartref, y lle alwan nhw’n gartre. Mae i’r rhan fwyaf o’m gweithiau fanylion ac hanesion cyfochrog a welir wrth inni graffu’n fwy ofalus arnyn nhw.” Dwi’n tueddu i gytuno â hi – mae ei defnydd o batrymau yn glyfar iawn, ond i chi edrych yn ddigon agos.Drwy'r oesoedd, mae pobl Cymru wedi ymfudo dros y môr wrth chwilio am fywyd newydd. Mae nhw’n wynebu siwrne faith, a heriau di-ri wrth frwydro i sefydlu bywyd newydd mewn tir estron. Mae’r llyfr yn sôn am hyn mewn ffordd hyfryd, sy’n gwbl addas i blant ifanc. (Nid yw’r geiriau cweit mor syml a mae’r llyfr yn awgrymu i ddechrau – efallai bydd angen help oedolyn i’w ddarllen ar blant ifanc iawn.)


Clawr caled ydi o sy’n gweddu’r llyfr i’r dim. Bargen am £5.99!

Often, it is the words that are important in a book, but it’s the pictures that grab our attention in this story. A beautiful book, featuring a wonderful artwork by Valériane Leblond. She normally draws for others, but this is the first book that she has been responsible for the story and the pictures herself.

This is a story about a poor family who leave Wales to seek out a better life in the distant lands of America. As ‘hiraeth’ takes hold, a longing for home, the quilt sewn by his mother brings the child great comfort.As well as enjoying the story, which was subtle and elegant, I took ages to read the short book as I was so busy looking and studying the beautiful pictures in detail. On her website, the writer/artist talks about her work: " My artworks often deal with the idea of belonging, how people inhabit the land, what makes the place they call home. Most of my works have details and sub-stories that you may notice if you look longer.” I tend to agree with her – her use of patterns is very clever, if you look closely enough.Through the ages, people from Wales have migrated by sea in search of a new life. They are facing a long and grueling journey, and countless challenges as they struggle to establish a new life in foreign lands. The book shows us this in a lovely way, which is perfectly suited to young children. (Note - the words are not as straightforward as the book initially suggests – it may be that an adult's help is needed to read it for very young children.)


It's a hard cover which is perfect for this book. A bargain for £5.99!

16 views0 comments

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.