top of page

Sôn am Lyfra'n Lansio!! Sôn am Lyfra goes live!

27.3.20

O’r diwedd, mae Sôn am Lyfrau wedi glanio!
At last, Sôn am Lyfra [Talk about Books!] has landed!

Sôn am Lyfra'n Lansio!!    Sôn am Lyfra goes live!

O’r diwedd, mae Sôn am Lyfrau wedi glanio! Os nad ydych yn gwybod yn barod, gwefan sy’n cynnal adolygiadau dwyieithog o lyfrau plant a phobl ifanc Cymraeg fydd Sôn am Lyfra. Rydym yn gobeithio bydd y wefan o ddefnydd i blant, pobl ifanc, rhieni, athrawon neu unrhyw un gyda diddordeb mewn llyfrau.
Drwy gynnig gwasanaeth dwyieithog, rydym yn gobeithio cefnogi rhieni di-gymraeg a dysgwyr sydd yn awyddus i ddarllen mwy o lyfrau Cymraeg ond sydd ddim yn siŵr ble i ddechrau. Y gobaith fydd, y byddwch yn gallu defnyddio’r wefan i chwilio am y llyfr perffaith!

Rydym yn chwilio am gyfranwyr gwirfoddol i yrru adolygiadau o lyfrau hen a newydd i ni er mwyn i ni allu eu hychwanegu at y casgliad sydd ar y wefan. Os ydych wedi darllen llyfr da- beth am rannu hyn gydag eraill? Cysylltwch â ni a chroeso!
Rydym yn edrych ymlaen at weld y wefan yn datblygu ac yn prysur lenwi âg adolygiadau!

*********************************

At last, Sôn am Lyfra [Talk about Books!] has landed! If you don’t already know, this will be a website that hosts bilingual reviews of Welsh children and young people's books. We hope the website will be of use to children, young people, parents, teachers or indeed anyone with an interest in books.
By offering a bilingual service, we hope to support non-Welsh speaking parents and learners who wish to read more Welsh books but are not sure where to start. Hopefully, you'll be able to use the website to search for the perfect book!

We are looking for volunteer contributors to send us reviews of old and new books so that we can add them to the collection on the website. If you have read a good book – why not share this with others? You’re welcome to get in touch!
We look forward to seeing the website develop and rapidly becoming the biggest collection of honest Welsh book reviews on the web!

bottom of page