Search

243 results found

Blog Posts (179)

 • Melltith yn y Mynydd - Elidir Jones a Huw Aaron

  *Scroll down for English* Genre: #ffuglen #ffantasi / #fiction #fantasy Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎◎ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◉◉◉◎◎ Oed darllen/reading age: 12+ Oed diddordeb/interest age: 12+ (ac oedolion! And adults too!) Dyma’r ail lyfr yng nghyfres Chwedlau’r Copa Coch gan Elidir Jones a Huw Aaron, sy’n ddilyniant teilwng i Yr Horwth. Mae llyfrau ffantasi yn y Gymraeg wastad wedi bod yn dipyn bach o niche. Heblaw am drioleg diweddar Y Melanai (sy’n blwmin gwych gyda llaw) doedd fawr o sôn am ffantasi Cymraeg yn gyffredinol. Ond yn 2019, yn fuan ar ôl ei gyhoeddi, fe aeth Yr Horwth ymlaen i ennill categori newydd sbon danlli yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn, ac fe roddodd y genre ffantasi yn ôl ar y map a’i gyflwyno i genhedlaeth newydd. No pressure ar gyfer y dilyniant felly! O’r diwedd, mae llyfrau ffantasi yn cael cydnabyddiaeth haeddiannol, ac yn dechrau cael eu gweld fel llyfrau o safon (nid jest fel pethau sy’n apelio at nerds yn unig). Mae nhw hyd yn oed yn gallu ennill gwobrau! Dydi’r nofel ddim yn gwastraffu amser, ac fe gawn ein hail-gyflwyno i’r anturiaethwyr dewr mewn dim o amser sy’n caniatáu i ni neidio i mewn i’r antur nesaf yn reit handi. Os dydach chi heb ddarllen Yr Horwth, mi allwch chi fwynhau Melltith yn y Mynydd fel nofel ar ei phen ei hun, ond wir i chi, mi faswn i’n eich cynghori i’w darllen nhw yn eu trefn. Mae o jest yn gwneud mwy o synnwyr! Orig, perchennog y dafarn yw adroddwr y stori, a thrwyddo fo y down i wybod am antur fawr nesaf ein ffrindiau, Nad, Sara, Pietro a Heti wrth iddo adrodd hanesion y gorffennol wrth ei westai, Ffion. Ia, distaw iawn fu bywyd ein harwyr ers trechu bwystfil y nofel gyntaf, ond yn ffodus iawn i ni’r darllenwyr, mae pethau rhyfedd iawn yn digwydd o amgylch y Copa Coch o hyd... (mi fasa happy ever after yn reit ddiflas basa!). Fe wyddwn o’r nofel gyntaf fod ’na ysbrydion dychrynllyd yn trigo yng nghrombil y Copa Coch, ond mae rhywbeth yn eu denu allan o’r mynydd sy’n fygythiad enbyd i’r pentref newydd. Does dim dewis gan ein hanturiaethwyr dewr ond mynd i chwilio am atebion, ond dwi’m yn meddwl fod neb wedi paratoi ar gyfer yr hyn sy’n eu disgwyl o fewn y mynydd melltigedig... Dyma nofel sy’n dywyllach ac yn aeddfetach na’i rhagflaenydd, ond sy’n dal i gynnwys yr un hiwmor rhwng y cymeriadau sy’n diffinio’r gyfres. Yn wir, mae darnau digon creepy, felly cofiwch hynny os ydach chi’n bwriadu darllen mewn golau gwan! Dyma ddarn sy’n fy atgoffa o ffilm The Exorcist: “Trodd tua’r teithwyr, ac esgyrn a chyhyrau ei wddw’n gwichian ac yn cracio wrth iddo wneud. Edrychodd o’i gwmpas yn feddw, ei lygaid yn troi mewn cylchoedd, fel petai wedi anghofio sut i symud. Tynnodd ei hun ar ei bedwar yn herciog, gan gropian yn frawychus o gyflym...” Mae ’na dipyn go lew o brif gymeriadau, ac er fy mod yn hoff o sawl un, Heti yw fy ffefryn - mae ei chryfder, ei nerth a’i dewder yn ysbrydoledig ac mae ganddi serious Xena: Warrior Princess vibes. Er ei bod hi braidd yn fyrbwyll, un peth sy’n sicr, bydd cranc-fwystfilod arallfydol yn meddwl ddwywaith cyn dadlau â Heti a’i styllen ffyddlon (mae beth mae hon yn gallu ei wneud efo darn o bren a hoelen yn impressive!). Mewn nofelau o’r fath mae’n rhaid treulio cryn dipyn o amser yn creu bydoedd, ac yn aml iawn mae ganddyn nhw nifer o gymeriadau a lleoliadau sy’n gallu bod yn ddryslyd ar adegau. Dyma ble mae lluniau Huw Aaron yn help mawr; trwy greu darlun yn y meddwl, ond gan adael digon i’r dychymyg hefyd. Er hyn, roedd rhaid i mi ail ddarllen ambell ddarn i gael gwell syniad o beth oedd yn mynd ymlaen. Yn sicr, mae’r syniad o stori o fewn stori o fewn stori yn uchelgeisiol ( a does dim o’i le â hynny) ond mae ganddo’r potensial i ddrysu rhai darllenwyr. Mae Elidir Jones yn nabod y genre ffantasi/antur/sci-fi yn dda iawn; mae hynny’n amlwg. Dyma awdur sydd â diddordeb personol yn y maes ac felly yn gwybod beth sy’n gwneud corcar o nofel. I mi, cynhwysion stori dda ydi dim gormod o ‘fflwff’ emosiynol a mwy o bwyslais ar y plot a’r ‘action’. Tydi’r nofel ddim yn siomi o ran hynny, ac mae’r stori’n mynd ar garlam wrth adeiladu tuag at y frwydr fawr yn y rhan olaf. Erbyn act ola’r nofel roedd hi’n amhosib i’w roi i lawr! (dwi’n gwbod bod ni adolygwyr yn dweud hyn yn aml, ond mae’n wir). Er fy mod i’n ffafrio plot cyffrous dros waith cymeriadu dwys, tydi hynny ddim i ddweud nad yw llyfrau ffantasi yn gallu gwneud ‘cymeriadau’ yn iawn hefyd. Er enghraifft, mae un o’r cymeriadau newydd, Mantha, yn ychwanegiad diddorol dros ben i’r gyfres a bydd gen i ddiddordeb mawr clywed mwy am ei chefndir hi. Fel geek fy hun, dwi’n meddwl mai’r ffordd fwyaf priodol i mi grynhoi fy nheimladau yw trwy ddefnyddio Star Wars. Dwi’n meddwl ei bod hi’n deg dweud fod pawb yn gwybod pa mor anhygoel ac arloesol oedd y ffilm gyntaf, A New Hope, pan gafodd ei ryddhau ym 1977. Ond gofynnwch chi i unrhyw hardcore fan, ac fe ddwedan nhw fod yr ail ffilm, The Empire Strikes Back yn ffilm llawer gwell. Dwi’n teimlo fod hyn yn wir am Melltith yn y Mynydd - llyfr sydd wedi adeiladu a chryfhau ar yr hyn a gychwynnwyd yn Yr Horwth, ac os fydd pethau’n parhau fel hyn, bydd y nesaf yn well fyth dwi’n siŵr! This is the second instalment in the Chwedlau’r Copa Coch series by Elidir Jones and Huw Aaron, and a worthy follow-up to Yr Horwth. Fantasy books (particularly in Welsh) have always been a bit of a niche; something associated with nerdy, pasty teenagers perhaps. Other than the recent Melanai trilogy (which is really good btw) there was little mention of Welsh fantasy in the mainstream. But in 2019, shortly after its publication, Yr Horwth went on to win in a brand-new category at the Book of the Year awards, and it put the fantasy genre firmly back on the map and introduced it to a new generation.No pressure for the sequel then! At last, fantasy books are getting the recognition they deserve as good quality reading materials - ‘serious’ and ‘proper’ novels which are even capable of winning awards. The novel wastes no time in getting started, and we are quickly and skilfully re-introduced and re-acquainted with our heroic adventurers so we can get cracking with the next adventure. Now, if you haven’t read Yr Horwth, you can still enjoy Melltith yn y Mynydd as a standalone novel, but honestly, just read them in order – you know it makes sense! Orig, the landlord is the narrator of this story, and it’s through his recollections of adventures from days gone by that we get to hear about of our friends, Nad, Sara, Pietro and Heti. Life had been a bit quiet for our adventurers following their conquest in the first novel, but fortunately for us readers, there’s plenty of strange goings-on around the mountain… (I mean, happy ever after would be boring, right?) We know from the first novel that some frightening and deadly spirits dwell within the mountain, but recently, something has drawn them closer to the village. That doesn’t sound good, does it? Our brave adventurers are left with little choice but to venture once again into the mountain to look for answers, but I don’t think anyone is prepared for what they find in that accursed place. This is a novel that’s darker and more mature than its predecessor, but still has the same dry humour between the characters that defines the series. Some bits are quite creepy, so bear that in mind if you’re reading it in the dark! There are many characters to follow in this book, and although I like several, Heti is my favourite - her strength and courage are inspirational and she’s got some serious Xena: Warrior Princess kick-ass vibes about her! Although she can be reckless, one thing's for sure, paranormal crab-creatures will think twice before messing with Heti and her faithful weapon (what this lady can do with a plank of wood and a nail is impressive!) In such novels a considerable amount of time has to be spent on world-creation, and they often have a lot of characters and locations that can be confusing at times. This is where Huw Aaron's pictures are a huge help; by visualising some of these amazing people and places, but also leaving enough to our imaginations. I will admit that I had to re-read a few parts just to get a better idea of what was going on. Certainly, the idea of a story within a story within a story is ambitious (and there’s nowt wrong with that) but it does have the potential to confuse some readers. Elidir Jones is someone who knows the fantasy/adventure/sci-fi genre – that much is obvious. This is a writer who has a personal interest in this sort of thing so he knows exactly what makes a cracking fantasy story. For me personally, it’s less ‘emotional fluff' and more emphasis on plot and action. The novel doesn’t disappoint in this respect, and the fast-moving story accelerates to unputdownable levels in the last act as it leads up to the epic all-or-nothing battle. Now, although I’ve suggested that fantasy novels tend to do action better than character development, that's not to say that they can’t tug on our heartstrings as well. For example, one new character, Mantha, makes a very interesting addition to the series and I was totally emotionally invested in her journey. I’m hoping this character gets fleshed out a bit in the next novel. As a self-confessed geek, I think the most appropriate way for me to sum up my feelings is by using a Star Wars analogy. I think it's fair to say that most people know what an incredible and innovative film the first one, A New Hope, was when it was released in 1977. But ask any hardcore fan, and they'll soon tell you that it’s sequel, The Empire Strikes Back is a much better film. I feel the same is true of Melltith yn y Mynydd - a book that has built upon and added to the saga that started with Yr Horwth, and if things carry on like this, the next one will be better still! Gwasg/publisher: Atebol Cyhoeddwyd/released: 2021 Pris: £7.99 ISBN: 978-1-913245-39-9 Os nad ydych chi wedi darllen Yr Horwth - ewch i chwilio am gopi yn eich siop leol neu lyfrgell. Fel arall, dyma'r llyfr llafar am ddim... https://soundcloud.com/atebol/yr-horwth-rhan-1

 • Yr Addewid - Nicola Davies [tros.Mererid Hopwood]

  *Scroll down for English* Oed diddordeb/interest age: 4+ Oed darllen/reading age: 6+ Trosiad gan/Welsh words by: Mererid Hopwood Lluniau/illustrations: Laura Carlin Dyma lyfr arall gan Nicola Davies sydd wedi’i drosi i’r Gymraeg, gan Mererid Hopwood y tro hwn. Mae’r stori hon wir yn hyfryd. Perthynas pobl efo’r byd sydd o’n cwmpas sydd dan sylw yn y llyfr yma, sy’n cynnwys neges bwysig iawn i blant ac i oedolion fel ei gilydd. Merch ifanc sy’n adrodd y stori, ac mae hi’n dechrau trwy ddarlunio byd hyll a chreulon sy’n llwyd a llwm ac yn cael ei bortreadu’n wych gan Laura Carlin. Mae’r bobl hefyd yn hyll a chreulon. Un noson mae’r ferch ifanc yn dwyn bag gan hen wreigen. Mae’r bag yn llawn a’r hen wreigen yn rhoi dipyn o ffeit cyn gadael i’r bag fynd. Dyweda wrth y ferch ifanc y caiff hi’r bag os wnaiff hi ‘addo eu plannu’. Dydi hyn yn golygu dim i’r ferch ifanc ac mae hi’n dianc efo’r bag gan freuddwydio am yr holl bethau y gall hi eu prynu efo’r holl arian sy’n siŵr o fod yn y bag mawr. Mae’r hyn sy’n y bag yn newid bywyd y ferch ifanc yn llwyr. Mae’r cynnwys yn llawer iawn mwy gwerthfawr nac arian. Mes sydd yn y bag. Llwyth ohonyn nhw! Daw’r ferch i sylweddoli (yn eithaf sydyn i fod yn onest) beth ydi ystyr yr ‘addewid’ a wnaeth i’r hen wreigen, ac mae’n hi’n penderfynu bod rhaid iddi gadw’r addewid yna. Felly, mae hi’n mynd ati i blannu. Mae hi’n plannu’r mes ar hyd a lled y ddinas, yn yr holl lefydd llwyd a di-liw. Fesul tipyn mae’r mes yn tyfu, ac mae’r ddinas yn trawsnewid. Darlunir y cyferbyniad yma’n effeithiol iawn unwaith eto gan Laura Carlin. Dyma stori sy’n berthnasol iawn i’r byd rydan ni’n byw ynddo fo heddiw. Mae’r pwyslais wedi bod, ac yn dal i fod i raddau, ar dyfu adeiladau yn lle tyfu’n coedwigoedd, ar dyfu ein gyrfaoedd yn lle gwyrddni, ac ar dyfu cyfoeth yn lle hapusrwydd. Daw’r awdur â hyn i’n sylw’n effeithiol iawn trwy gyfrwng y stori hon. Mewn byd lle nad ydi pobl yn edrych ar ôl eu hamgylchedd nac yn malio am fyd natur, does dim lle i hapusrwydd a does dim lle i liw. Does dim ond angen un person i ddechrau newid hynny, fel yr ydan ni wedi’i weld efo gwaith pobl nodweddiadol fel Greta Thunberg. Does dim ond angen un person ac un weithred, a fesul tipyn mae’r newid hwnnw’n dechrau lledaenu. Mae’r stori’n gwneud inni feddwl am ein perthynas ni efo’r amgylchedd, ac yn berthnasol iawn i’r holl drafodaethau sydd wedi bod am gyflwr yr amgylchedd. Gorffenna’r llyfr ar nodyn o obaith, gyda’r dyfodol yn nwylo’r bobl ifanc. Dyma lyfr gwych i addysgu plant am bwysigrwydd edrych ar ôl ein hamgylchedd ac am ein perthynas â natur. Dyma rai o’r prif themâu, ond fe sylwch fod na nifer o rai eraill yn cuddio o dan y wyneb hefyd fydd yn sbarduno trafodaethau lu. Here’s another great book by Nicola Davies that has been translated into Welsh, this time by Mererid Hopwood. This story is really lovely and it’s about our relationship with the world around us, with an important message for children and adults alike. A young girl narrates the story, and she begins by depicting an ugly, harsh and somewhat cruel world with it’s grey and bleak landscape brilliantly depicted by Laura Carlin. The people within the city are are as ugly and brutal as their surroundings. One night the young girl steals a bag from an old lady. The bag is full and the old lady puts up a bit of a fight before eventually letting the bag go. She tells the young girl she will let the bag go if she 'promises to plant them'. This means nothing to the young girl and she escapes with her prize and dreams of all the material things she can buy with the money that is bound to be in the bag. What is contained within the bag completely changes the young girl's life. The contents are so much more valuable than money – acorns, and lots of them! The girl comes to realise (somewhat suddenly) what the 'promise' she made meant, and she decides that she must keep that promise. She begins planting. Planting and planting all over the city in the grey, colourless spaces. Little by little, she transforms the city and the vibrancy of the colours and greenery contrasts effectively with the initial lifelessness and dullness, again, expertly done by by Laura Carlin. This is a story that’s very relevant to the world we live in today. The emphasis has been, and still is to some extent, on growing buildings instead of our forests, on growing our ambitions instead of greenery, and on growing wealth instead of happiness. The author brings this to our attention very with this story and gets us thinking, providing a stimulus for great discussions and questions. In a world where people don’t look after the environment or care about nature, there’s no room for happiness and no room for colour and all it’s richness. The book shows that you only need one person to start to make a change, as we've seen with the work of remarkable people like Greta Thunberg, for instance. One person, with small and simple acts, can make a change and spread the word. The story makes us think about our relationship with the environment, and is very relevant in today’s world where we face a climate and biodiversity catastrophe. Unlike some similar books. This one ends with some hope and optimism, with the future in the hands of our young people. What a wonderful book to teach children about the importance of looking after our environment and our relationship with nature. Those are the main themes but you’ll find lots of other subtler ones hiding under the surface too. Cyhoeddwr/publisher: Graffeg Cyhoeddwyd/released: 2021 Pris: £7.99 ISBN: 9781914079344

 • Bolgi a'r ŵyn bach - Anni Llŷn

  *Scroll down for English* ♥Llyfr y Mis: Ebrill 2021♥ ♥Book of the Month: April 2021♥ Oed darllen/reading age: 5+ Oed diddordeb/interest age: 3-7 Dyma lyfr newydd arall yng nghyfres hynod o boblogaidd Cyw, wedi ei ysgrifennu gan yr awdur profiadol, Anni Llŷn. Dyma gyfle eto i fynd i fyd cyfarwydd Cyw a chwrdd eto â hen ffrindiau fel Llew, Plwmp, Deryn, Jangl ac wrth gwrs Bolgi’r ci. Mantais y gyfres yw bod plant yn hen gyfarwydd gyda Cyw a’i ffrindiau yn barod ac mae’n frand sy’n adnabyddus i rieni. Y tro hwn, mae Bolgi yn diogi ac yn gorweddian ar y soffa tra mae pawb arall yn helpu i lanhau. Does dim byd yn ei blesio, tan mae Cyw yn cyhoeddi bod Guto’r Ffermwr am i Cyw a’r criw ofalu am oen bach newydd. Mae Bolgi’n codi’n sydyn ac yn cyffroi’n lan wrth iddo hel atgofion melys o’r cyfnod diwethaf pan ddaeth oen bach i aros. Neges bwysig, hynod amserol am amrywiaeth, cydraddoldeb ac aml-ddiwylliannedd sydd dan sylw yn y llyfr hwn ac fe gaiff ei gyfleu mewn ffordd syml, annwyl ac effeithiol. Yn wahanol i’r oen bach diwethaf, oedd yn wyn, mae’r oen newydd yn ddu, gyda chot o wlân tywyll a chyrliog. Dydi Bolgi ddim yn siŵr iawn a fydd yr oen newydd yn hoffi’r un pethau â’r oen diwethaf ddaeth i aros, ond buan y daw i sylweddoli fod yr oen hwn hefyd yn hoffi peintio, padlo a chael stori. Maen nhw’n mwynhau gwneud yr un pethau a chaiff y ddau oriau o hwyl. A dweud y gwir, gwna’r oen bach newydd ambell beth yn wahanol hefyd, sydd yn gyfle i gael hyd yn oed mwy o hwyl. Am ffordd fendigedig o ddangos i blant ifanc bod amrywiaeth yn rhywbeth i’w drysori a'i fod yn cyfoethogi bywyd mewn cymaint o ffyrdd. Wrth ddod ar draws sefyllfaoedd newydd neu anghyfarwydd, mae’n bosib y bydd plant ifanc yn chwilfrydig am bobl sy’n wahanol iddyn nhw. Bydd y llyfr lliwgar yma’n helpu i ddangos iddynt na ddylid ofni rhywbeth newydd neu wahanol a bod y gwahaniaethau rhyngom yn bethau i’w dathlu a’u clodfori. This is yet another book in Cyw's extremely popular series, written by experienced author, Anni Llŷn. This is another opportunity to delve into the familiar world of Cyw and meet up with old friends such as Llew, Plwmp, Deryn, Jangl and of course Bolgi the dog. The advantage of this series is that children are already well acquainted with Cyw & co from the tv series and it’s a well-established and trusted brand. This time, Bolgi is being lazy and lying on the sofa whilst everyone else helps to tidy up. He’s in one of those moods where nothing pleases him, that is until Cyw announces that Guto the Farmer wants them gang to care for a little lamb. Bolgi instantly perks up and is very excited about his visitor as he reminisces fondly of the last time a little lamb came to stay. This book contains an important and very timely message about diversity, equality and multiculturalism and is conveyed in a lovely, simple, yet highly effective way. Unlike the last lamb, which was white, this one is black, with a beautiful coat of dark and curly wool. Initially, Bolgi isn't sure whether the new lamb will like the same things as him, but he soon comes to realise that his new friend also likes to paint, paddle and have a story. They enjoy doing the same things and both have hours of fun. In fact, the new little lamb also does a few things differently, which is a chance to have even more fun. What a wonderful way of showing young children that diversity is something to be treasured and that it enriches life in so many ways. When encountering new or unfamiliar situations, young children may be curious about people who are different to them. This colourful book will help to show them that something new or different should not be feared and that the differences between us are things to celebrate and praise. Cyhoeddwr/publisher: Y Lolfa Cyhoeddwyd/Released: 2021 Pris: £3.95 ISBN: 978-1-80099-059-3

View All

Pages (61)

 • Adra | Sonamlyfra

  ADOLYGIADAU Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc Darllen DIWEDDARAF Cliciwch ar y teils i ddarllen. Darllen Mwy Bolgi a'r ŵyn bach - Anni Llŷn 17 Write a comment Ben Llestri a'r bwced ych-a-fi - Huw Davies 47 1 Dyddiadur Dripsyn: Oes yr Arth a'r Blaidd - Jeff Kinney [addas. Owain Siôn] 4 Write a comment Chwarae Moch Bach - Anthony Browne [addas. Emily Huws ac Ann Jones] 15 Write a comment Stori Newid Hinsawdd - Catherine Barr, Steve Williams 38 Write a comment Tyfu prysur [addas. Elin Meek] 15 Write a comment LLYFR Y MIS . Gweld mwy Ebrill AWDUR Y MIS T. Llew Jones Darllen GWOBRAU Tir na n-Og Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mwy LLYFR Y FLWYDDYN Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc' Mwy TOP 10 Y MIS Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru. EBOST sonamlyfra@aol.com Cysylltwch > FACEBOOK Ewch > TWITTER Ewch > INSTAGRAM Ewch >

 • Llyfr y Mis | Sonamlyfra

  Adolygiad o Lyfr y Mis Archif Ebrill 2021 Darllen Adolygiad

 • Y Gweisg | Sonamlyfra

  Y Gweisg Dyma restr o'r gweisg yng Nghymru sy'n darparu llyfrau Cymraeg, a mwy i blant yng Nghymru. Yn un o brif gyhoeddwyr addysgol Cymru, mae Atebol yn gwmni sy’n arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau ac adnoddau amlgyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, addysg Gynradd, Uwchradd ac addysg bellach. ​ Mae Atebol hefyd yn cynnig gwasanaethau proffesiynol i ystod o gleientiaid sy'n dymuno datblygu cyhoeddiadau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae ein tîm creadigol yn cynnwys cyfieithwyr, golygyddion, prawf-ddarllenwyr, dylunwyr graffig a datblygwyr apiau a gwefannau. ​ I'r wefan I'R WEFAN Cyhoeddwyr llyfrau plant preifat, teuluol o Gaerffili yw Cyhoeddiadau Rily. Cafodd ei sefydlu pan benderfynodd Richard a Lynda Tunnicliffe, sy'n wr a gwraig, ddechrau cyhoeddi fersiynau Cymraeg o lyfrau poblogaidd o ran diddordeb yn 2001. ​ Ers hynny maen nhw wedi graddol gynyddu eu catalog o lyfrau plant Cymraeg a llyfrau dwyieithog. ​ Mae'r Lolfa yn un o brif weisg Cymru sy'n cynhyrchu llyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. ​ Sefydlwyd y cwmni yn y 60au gyda'r bwriad o greu llyfrau lliwgar, bywiog a phoblogaidd. ​ Mae'n gwmni sydd mewn perchnogaeth deuluol sydd bellach yn cyflogi 22 o weithwyr llawn amser yn y brif swyddfa yn Nhalybont ger Aberystwyth. ​ Rhai o lyfrau poblogaidd Y Lolfa: I'r wefan I'r wefan Cwmni cyhoeddi ac argraffu yw Gwasg Gomer, wedi'i leoli yn Llandysul, Ceredigion. Sefydlwyd y cwmni yn 1892 ac mae'n dal i fod yn eiddo i'r un teulu hyd heddiw. Jonathan Lewis, gor-ŵyr y sylfaenydd, yw'r rheolwr gyfarwyddwr erbyn hyn. Mae argraffdy Gomer llewyrchus a phrysur a Gomer yw'r cwmni argraffu a chyhoeddi hynaf yng Nghymru. Rydym yn cyhoeddi dros 36 o deitlau newydd bob blwyddyn gyda chysylltiad Cymreig arbennig. ​ Mae pedair rhestr gyhoeddi benodol: Llyfrau Cymraeg i blant Llyfrau Cymraeg i oedolion Llyfrau Saesneg i oedolion Llyfrau Saesneg i blant Bear with. Page under construction

View All

Forum Posts (3)

 • Welcome to the Forum!

  It’s good to have you here! Feel free to share anything - stories, ideas, pictures or whatever is on your mind. Here you can start discussions, connect with members, reply to comments, and more. Have something to say? Leave a comment or share a post!

 • Beth yw'r llyfrau Cymraeg gorau i bobl ifanc?! Erioed? (YA yn Saesneg)

  Oes na rai newydd dani heb glywed am? neu rhai o'r clasuron?

 • Welcome to the Forum!

  That is a forum that has a link with other social media that are interested in doing business like cosmetics products business etc. Have a look at writer tools it will provides us thumbnails for our business videos.

View All